Milloin IT-kumppani on kustannustehokas valinta?

IT-kumppani voi olla helppo, nopea ja kustannustehokas tapa hoitaa yrityksen IT-ylläpito, kunhan ulkoistus on vain suunniteltu hyvin ja kumppani valittu huolella. Osaavan IT-ammattilaisen käsiin on helppo luottaa vaikka koko IT-ympäristön ylläpito, tai tarvittaessa vain osa siitä.   

IT:n ulkoistaminen on iso päätös, sillä se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Ulkoistamista harkitessa on syytä punnita, mitkä ovat yrityksen IT-kumppanin avulla saavuttamat liiketoiminnalliset hyödyt verrattuna siihen, että osaaminen tulee talon sisältä. Tästä blogista löydät vastauksen siihen, milloin IT on järkevää ulkoistaa hommansa osaavalle IT-kumppanille sen sijaan, että yrittäisit tehdä kaiken itse. 

Hyvin toimiva IT on huomaamatonta käyttäjälle

IT-kumppanin mukanaan tuomat hyödyt voivat olla merkittäviä erityisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Yrityksiä on hyvin erilaisia, ja toiset pärjäävät hyvin omillaan. Toisille taas ulkopuolinen, asiantunteva IT-kumppani on elintärkeä liiketoiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta.  

Erityisesti tilanteessa, jossa oma osaaminen ei riitä, luotettava IT-kumppani tuo turvaa ja varmuutta siitä, että asiat hoituvat niin arjessa kuin vaikeimmissakin ongelmatilanteissa. 

Asiantuntevan IT-ammattilaisen arvon ymmärtää usein vasta ongelmatilanteessa, sillä hyvin toimiva IT on usein huomaamatonta käyttäjälle. Toimivan IT:n taustalla on usein riittävä määrä syväosaamista, jatkuvaa kehitystyötä ja proaktiivista toimintaa. Esimerkiksi lisääntyneet tietoturvariskit ja uudet työkalut edellyttävät IT-ammattilaiseltakin laaja-alaista osaamista ja jatkuvassa muutoksessa ajan tasalla pysymistä. Tehokkain työ toteutetaan tiimissä. On todella harvinaista, että yksi työntekijä pystyisi enää nykypäivänä vastaamaan tehokkaasti yrityksen ajanmukaisesta IT-ylläpidosta.  

Usein IT-kumppanista hyötyvät eniten pk-yritykset, mutta myös suuret, kansainväliset yritykset voivat saada merkittäviä taloudellisia hyötyjä IT:n ulkoistamisen avulla, jolloin IT-osaaminen on keskitetty yhteen paikkaan sen sijaan, että toiminnot olisi ripoteltu usealle eri toimijalle.  

3 hyvää syytä ulkoistaa IT osaavalle IT-kumppanille

Hyvä IT on aina investointi. IT:n ulkoistaminen on monelle yritykselle järkevä ja taloudellinen vaihtoehto erityisesti silloin kun omat resurssit eivät riitä. IT-ylläpidon siirtäminen osaavalle, ulkopuoliselle kumppanille on mahdollista myös osittain, jolloin IT-kumppani täydentää yrityksen omaa osaamista. 

Oletko miettinyt, miten IT:n ulkoistaminen voisi hyödyttää yrityksesi liiketoimintaa? Asian pohdintaa helpottaaksemme listasimme alle 3 hyvää syytä valita IT-kumppani oman IT-osaston sijaan:

1. Osaamisen tason nostaminen ja resurssien suuntaaminen oikeisiin asioihin. Monilla yrityksillä on toimiva ja asiantunteva IT-osasto. Kartoittaessa tarvetta ulkoistetulle kumppanille onkin hyvä tarkastella yrityksen sen hetkistä tilannetta ja tarvetta, mutta myös sitä, onko osaamisen taso riittävää myös tulevaisuudessa. Kuka IT:tä hoitaa, pystytäänkö osaaminen pitämään ajan tasalla ja onko resurssit suunnattu oikeisiin asioihin? Koko IT:tä ei tarvitse korvata ulkopuolisella kumppanilla, vaan IT:stä voi ulkoistaa myös osia. Tällöin IT-kumppani täydentää ja tukee osaamisellaan yrityksen oman IT-osaston toimintaa. 

2. Kustannussäästöt ja tuottavuuden lisääminen. Ulkopuolisen IT-kumppanin avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä ja kasvattaa sitä kautta myös kassavirtaa. Kun IT:tä ylläpitämässä on useasta henkilöstä koostuva ammattilaisten tiimi, tulee työ tehtyä nopeasti, ja näin ollen myös tehokkaasti. Myös ongelmatilanteissa apu on aina lähellä. Kustannussäästöt eivät rakennu ainoastaan konkreettisen työn hinnasta, vaan myös siitä, että yrityksesi oman työn tuottavuus paranee. 

3. IT-palveluinfrastruktuurin kehittyminen ja tietoturvariskien minimoiminen. Useamman osa-alueen ammattilaisista koostuvan IT-kumppanin avulla voidaan kehittää yrityksen omaa IT-infrastruktuuria entistä toimivammaksi ja tehokkaammaksi sekä huolehtia tietoturvaohjelmistot ajan tasalle. Nykypäivän uhkakuvien havainnoiminen ja niihin reagoiminen vaatii ammattilaiseltakin paljon osaamista, ja erityisesti osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Proaktiivinen toiminta on tärkeää, jotta ongelmat huomataan ajoissa, ja niihin ehditään reagoida nopeasti. Hyvin tehdyn kartoituksen avulla ja ammattilaisen ohjauksessa juuri sinun yrityksesi kannalta toimivimmat ratkaisut saadaan käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Hyvä IT-kumppani auttaa myös yrityksesi henkilöstön kouluttamisessa esimerkiksi tietoturva-asioissa.  

Itse hoidettu IT vs IT-kumppani

Joiltakin yrityksiltä onnistuu IT-ylläpito niin sanotun in-house-mallin mukaisesti eli IT-ylläpito tapahtuu talon sisällä. Koska kaikki yritykset ovat kuitenkin erilaisia, tulee juuri sinun yrityksellesi paras tapa arvioida yrityksen omista lähtökohdista käsin. Se mikä toimii yhdelle, ei ehkä toimi toiselle. Joskus ulkoistuksen syyksi riittää yksinkertaisesti se, ettei yrityksen sisältä löydy riittävää osaamista tai resursseja.  

IT:n ulkoistaminen osaavalle IT-kumppanille voi olla siis joskus tarpeellista myös siitä aiheutuvan työmäärän vuoksi. Yrityksen sisäiset resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. IT-ympäristön ylläpito vaatii tekijältään jatkuvasti kehittyvää ammattitaitoa ja pysymistä ajan tasalla uusimmista ohjelmistoista ja tietoturvaan kohdistuvista uhkakuvista ja niiden torjumisesta. Tehokkain IT-ylläpito toteutetaan aina tiimin avulla, jossa korostuu eri osa-alueiden syväosaaminen.  

Ollakseen myös kustannustehokasta, hyvä IT-ylläpito edellyttää siis monessa yrityksessä ammattitaitoisen, osaamistaan jatkuvasti kehittävän IT-kumppanin työpanostaErityisesti oman varsinaisen työn ohessa hoidettu IT voi tulla pahimmillaan hyvinkin kalliiksi yritykselle. Puolivillaisesti tehty IT-ylläpito on tehotonta ja aiheuttaa usein turhia ylimääräisiä kustannuksia, puhumattakaan tietoturvariskeistä. IT:n ulkoistamisen avulla voidaan saavuttaa parhaimmillaan merkittäviäkin kustannussäästöjä, kun ammattilainen hoitaa IT-asiat nopeasti ja tehokkaasti, ja yrityksen omien työntekijöiden aika vapautuu muulle yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeälle tekemiselle.  

Lisätietoa sisäisesti hoidetun ja ulkoistetun IT-ylläpidon välisistä eroista voit lukea täältä.

Tulevaisuuden IT-kumppani on moniottelija

Kun yrityksessäsi mietitään, mikä olisi sopivin ratkaisu IT-ylläpidon toteuttamiselle, kannattaa selvittää, minkälaista osaamista yrityksen sisältä löytyy. Onko yrityksellä riittävästi resursseja IT-ylläpitoon? Onko osaaminen ja ammattitaito varmasti riittävää?  

Tulevaisuuden IT-ammattilaisen on oltava taidokas moniottelija ja tiimipelaaja. Harva pystyy tulevaisuudessa vastaamaan yksin yrityksen IT:stä.  

Yksi IT:n ulkoistamisen merkittävimmistä eduista on se, että usean eri alueen syväosaajasta koostuva tiimi pystyy toimimaan yhdessä niin, että osaaminen on kokonaisuutena todella korkeatasoista. Tiimin jäsenten on myös mahdollista paikata toisiaan tarvittaessa, jolloin toiminnot eivät pysähdy yhden henkilön poissa ollessa. Tulevaisuuden IT-ammattilainen hallitsee laaja-alaisesti yritysten IT-ympäristöjen ylläpidon ja kehittämisen. Etä- ja hybridityön lisääntyessä IT-ympäristö on laajentunut yrityksen verkkoasemista ja päätelaitteista esimerkiksi mobiiliin ja pilvipalvelimiin. Tulevaisuuden uhkakuvien ja tietoturvariskien havainnoimisessa ja torjumisessa on pystyttävä hyödyntämään täysin uudenlaisia työkaluja, kuten XDR:ää (Extended Detection and Response). Ammattitaitoinen IT-kumppani on näissä asioissa aina ajan tasalla.  

Oikeat ihmiset oikeassa paikassa – toimiva ja tehokas IT kumppanin avulla

Menestyvän yrityksen taustalla on aina hyvin toimiva IT. On yrityksestä kiinni, miten IT-ylläpito halutaan toteuttaa, ja miten paljon sen kehittämiseen panostetaan. IT voidaan toteuttaa hyvin, tai vielä paremmin. Kun oikeat ihmiset huolehtivat IT-ylläpidosta, voidaan varmistua siitä, että laitteet toimivat, tiedot suojataan ulkopuolisilta ja ongelmatilanteet saadaan ratkottua nopeasti ja tehokkaasti ilman, että yrityksen toiminta lamaantuu.  

IT-kumppanille ulkoistettu IT-ylläpito mahdollistaa parhaimmillaan sen, että sinä voit keskittyä täydellä teholla olennaiseen eli kannattavaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä yrityksesi kannalta paras ratkaisu.  

Picture of Sami Baggström

Sami Baggström

(09) 41 500 574
sami.baggstrom@voicelink.fi

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.