Tietoturvakonsultointi – milloin sitä tarvitaan?

Tietoturvakonsultointi on usein paras vaihtoehto silloin, kun yrityksessä halutaan varmistaa, että IT-ympäristön tietoturva on ajan tasalla, ja että yrityksen tiedot pysyvät turvassa niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Aina yrityksellä itsellään ei ole riittäviä resursseja, ymmärrystä datasta tai IT-ympäristönsä toiminnasta. Tietoturvakonsultointi ja ulkopuolinen konsultti auttavat hahmottamaan nopeasti ja tehokkaasti yrityksen tietoturvan nykytilanteen, löytämään mahdolliset kehityskohteet ja neuvomaan toimivimmat ratkaisut niiden korjaamiseksi.  

Tietoturvakonsultoinnin lähtökohtana on tietoisuus vallitsevasta ympäristöstä. On erittäin tärkeää, että IT-ympäristö ymmärretään kokonaisuutena, johon kuuluvat päätelaitteiden lisäksi mm. verkkoympäristöt ja pilvipalvelut. Kun yrityksen IT-ympäristön kokonaisuus ja sen tämänhetkinen toiminta on hahmotettu, voidaan vasta lähteä korjaamaan asioita.  

Tietoturvakonsultointi on aina edullisempaa etukäteen kuin jälkikäteen toteutettuna. Hyvä varautuminen ja tulipalojen estäminen jo paljon ennen niiden syttymistä on ainoa oikea taktiikka, kun kyseessä on yrityksen datan suojaaminen ja tätä kautta liiketoiminnan turvaaminen.   

Mitä tietoturvakonsultointi on?

Tarve tietoturvakonsultoinnille lähtee yleensä halusta selvittää tietoturvan nykytilanne ja kehitystarpeet. Yrityksessä halutaan ehkä varmistaa, että kaikki on varmasti kunnossa, tietoturva ajan tasalla ja data oikeaoppisesti suojattu. Tietoturvakartoituksen avulla saadaan arvokasta tietoa yrityksen IT-ympäristön tilanteesta, ja niistä asioista, jotka aiheuttavat mahdollisen tietoturvariskin.   

Konsultoinnissa käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa asiat, jotka on jo tehty sekä mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin.  

Huolellisen, ammattilaisen tekemän tietoturvakartoituksen avulla päästään korjaamaan oikeita asioita sen sijaan että toimittaisiin mututuntumalla, joka menee usein metsään. Pahimmillaan yrityksessä saatetaan olla tuudittautuneina virheelliseen turvallisuudentunteeseen, jossa kuvitellaan kaiken olevan hyvin, vaikka todellisuus onkin toinen. Taustalla voi olla tiedon, ymmärryksen tai datan puute olemassa olevasta ympäristöstä. Asiansa osaava IT-ammattilainen pystyy hahmottamaan kokonaisuuden ja osaa tulkita kerättyä dataa oikein. Kehittyvän tekoälyn ja koneoppimisen avulla IT-ympäristöön voidaan tuoda älyä, jonka avulla hallitaan ja torjutaan uhkia, joita ei muuten olisi mahdollista havaita.  

Tietoturvakonsultointi tuo mielenrauhaa yrityksille

Digitaalinen liiketoiminta edellyttää tietoturvaa. Toisin sanoen jokainen yritys, jolla on käytössään digitaalisia työkaluja, tarvitsee suojausta turvatakseen liiketoiminnalleen elintärkeän datan. Tietoturvakonsultointi on yleisesti käytetty ja tehokas keino varmistaa, että nämä asiat ovat kunnossa. Konsultointi auttaa yritystä huomaamaan aukot tietoturvassaan, jolloin ne voidaan tukkia ennen kuin mitään peruuttamatonta ehtii tapahtua. 

Yritysjohtaja nukkuu varmasti myös paremmin yönsä tietäessään, että yrityksen tiedot ovat turvassa ja liiketoiminnan jatkuminen on turvattu myös mahdollisten uhkakuvien toteutuessa. 

Yrityksen datan suojaamiseksi on tehtävissä paljon, mutta suojaus on tehtävä aina etukäteen. On myös tiedettävä, mitä suojataan ja miltä suojaudutaan. Tietoturva ulottuu yrityksen tietojen suojaamisesta myös tietosuojaan eli tietoihin, jotka voidaan yhdistää ihmisiin, kuten nimi, puhelinnumero tai vaikkapa potilastiedot. Jo laki velvoittaa huolehtimaan tietosuojasta asianmukaisella tavalla. Yrityksen on tärkeää huolehtia selonteot tietoturvan osalta myös yhteistyökumppaneiltaan, jotta vältetään tietovuodot kolmannen osapuolen kautta.  

Siitä, mitä eroa on tietoturvalla ja -suojalla, voit lukea lisää aikaisemmasta blogikirjoituksesta ”Mitä eroa on tietosuojalla ja tietoturvalla?

Mitä tietoturvakonsultointi pitää sisällään?

Tietoturvakonsultointi on hyvin laaja käsite, ja sen sisältö määrittyy hyvin pitkälti asiakkaan oman liiketoiminnan ja sen tarpeiden mukaan. Konsultointi aloitetaan aina määrittelemällä nykytilanne eli mitä on jo tehty, ja missä suojausta voitaisiin vielä parantaa.  

Tietoturvakartoitus etenee seuraavasti:

1. Vallitsevan IT-ympäristön hahmottaminen. Millaisia palveluita yrityksellä on käytössään tällä hetkellä? Mistä niitä käytetään ja kuka käyttää? Tietoturvakonsultoinnin avulla pyritään kartoittamaan kokonaistilanteen ja tietoturvan kehityskohteet, jotka vaativat reagointia. Kartoituksessa tarkistetaan ensin perusasiat: onko pilvipalvelut, päätelaitteet ja verkkoympäristö suojattu asianmukaisesti? Onko palomuuri ja varmuuskopiointi käytössä? Kartoituksessa tarkistetaan myös, onko yrityksellä toipumissuunnitelma uhkakuvien toteutumisen varalta. Se puuttuu yllättävän monelta.

2. Datan kerääminen ja tulkitseminen. Alkukartoituksen jälkeen kartoitetaan kaikki data päätelaitteelta ja verkkoympäristöstä. Esimerkiksi Applixure-työkalun avulla on mahdollista kerätä hyvinkin monipuolisesti dataa perustelemaan tarvittavia toimenpiteitä. Voit lukea lisää datan hyödyntämisestä ja Applixuren käytöstä täältä.

Case: Applixure enables data-driven sales for MSP Global VoiceLink

3. Havaintojen läpikäyminen. Kokonaistilanteen hahmottamisen ja data-analyysin jälkeen istutaan yhdessä alas asiakkaan kanssa ja kehitetään tietoturvaa toivottuun suuntaan. Tarkoituksena on selvittää, mikä on jo hyvin ja mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin tulevaisuudessa. Kaikki toiminta perustuu aina faktoihin oletusten sijaan.

4. Tarvittavien korjausten tekeminen. Kun tiedetään IT-ympäristön kipukohdat, osataan keskittyä oikeisiin asioihin, ja asiat voidaan korjata. Samalla on muistettava, että tietoturva on jatkuva prosessi, sillä se muuttuu jatkuvasti. Uusia toimintatapoja tulee ja menee, ja esimerkiksi etätyö on vaatinut aivan uudenlaista sopeutumista yrityksiltä myös tietoturvan osalta.

5. Jatkokehittäminen. Samoilla toimintatavoilla jatkaminen ei ole enää vaihtoehto. Yrityksen IT-ympäristöä on tärkeää kehittää jatkuvasti, jotta tietoturvassa ei olisi aukkoja tulevaisuudessakaan.

Yhteenveto

Tietoturvakonsultointi parantaa parhaimmillaan yrityksen omaa tietotaitoa ja ymmärrystä omasta IT-ympäristöstään. Epävarmuus tai virheellinen turvallisuudentunne vaihtuu varmuuteen siitä, että kaikki on kunnossa, ja on tehty oikeita asioita, joilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Pahimmankin skenaarion toteutuessa yrityksen toiminta ei lamaannu vaan liiketoiminta voi jatkua. 

On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kerran tehty tietoturvakartoitus riitä pitkässä juoksussa. Toimintaympäristöt muuttuvat, uusia palveluja ja toimintatapoja tulee jatkuvasti. Myös tietoturvauhat muuttuvat. Tällöin toimintatapojakin on muutettava, ja uusia palveluita otettava käyttöön. Ajan tasalla pysyminen vaatii henkilöä, joka pystyy pysymään jatkuvasti tilanteen tasalla. Usein tämä tarkoittaa yrityksille ulkopuolista asiansa osaavaa IT-kumppania, jolle voidaan ulkoistaa tarpeen vaatiessa vaikka koko IT-infran ylläpito.  

Tiesitkö, että tietoturvakartoitusta on saatavilla ilmaiseksi? Varaa maksuton konsultaatioaika asiantuntijamme kanssa ja varmista, että IT-ympäristösi suojaus on ajan tasalla.  

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.